Trách nhiệm xã hội của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Trí Tín

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Trí Tín luôn ý thức rằng: Thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa là đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội, vừa là một lợi ích tự thân, củng cố khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến nhanh và lớn qua từng ngày, nơi mà các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh đã trở thành một hàm lượng bắt buộc trong từng sản phẩm.

Với Cán bộ Nhân viên
Với Nhà đầu tư
Với Đối tác Khách hàng
Với Cộng đồng

Trách nhiệm xã hội